Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Национален доклад „Лобирането в България: интереси, влияние, политика“

9 февруари 2015

Лобирането в България е до голяма степен нерегулирано, а съществена част от влиянието, оказвано от различни групови интереси, протича при закрити врати и извън обсега на публичния контрол. Това е част от основните изводи, посочени в най-новото изследване на Асоциация „Прозрачност без граници“, българското представителство на международната коалиция за борба с корупцията Transparency International.

Докладът „Лобирането в България: интереси, влияние, политика“ показва, че съществуват сериозни дефицити по отношение на прозрачността, почтеността и равенството на достъпа в процесите на вземане на решения в страната. На базата на методология, разработена от Transparency International и прилагана в 19 държави-членки на Европейския съюз в рамките на проекта Lifting the Lid on Lobbying, изследването оценява България с общ резултат от едва 25%. Представянето на страната е тревожно ниско и по трите изследвани показателя – прозрачност (13%), почтеност (25%), равенство на достъпа (38%).

В България съществуват различни канали за представителство на интереси при вземането на решения, но политическата и правна среда не дават достатъчни гаранции за прозрачност на лобистката дейност. Същевременно са налице и съществени дефицити в редица закони, които имат отношение към сферата на лобирането: например нормативната рамка на достъпа до обществена информация, политическото финансиране, конфликта на интереси.

Освен оценка на нормативната рамка, политики и практики по отношение на лобистката дейност в България, изследването представя и рисковете, свързани с липсата на контрол върху лобистката дейност и предлага препоръки за повишаване на прозрачността, почтеността и равнопоставеността на влиянието върху процесите на вземане на решения в България.

Асоциация „Прозрачност без граници“ препоръчва въвеждането на правни и процедурни механизми, които насърчават прозрачността и почтеността на лобистката дейност. Такъв инструмент например е „законодателно досие“ към всеки проект за нормативен акт, което посочва осъществените контакти със заинтересовани страни във връзка с подготовката му. Важно е също да се въведе  Публичен регистър на организациите-вносители на писмени становища в парламентарните комисии и да бъде приет парламентарен Етичен кодекс. От друга страна, обществените консултации трябва да бъдат организирани по удобен и достъпен за заинтересованите страни начин чрез публикуване на годишна законодателна програма на Народното събрание, публикуване на предварителни концепции за нуждата и очаквания ефект от нормативния акт, публикуване на стенограми за проведените консултации към всеки проект за нормативен акт.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз