Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

ЗАЩО Е ВАЖНО ЛОБИРАНЕТО ДА БЪДЕ РАВНОПОСТАВЕНО?

6 февруари 2015

Когато става дума за регламентиране на лобистката дейност, мерките за прозрачност и почтеност са от съществено значение, но те трябва да са съпътствани и от правила за равенство на достъпа до политически отговорните лица и институции. Това условие е от важно значение за гарантирането на справедливост и плурализъм в политическата система. Политическият процес следва да предоставя достатъчно възможности за разнородно и равноправно участие и принос на широк кръг интереси. Това условие гарантира, че процесът на формиране и осъществяване на публичните политики и вземането на решения отразява в най-голяма степен публичния интерес.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз