Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

ЗАЩО Е ВАЖНО ЛОБИРАНЕТО ДА БЪДЕ ПРОЗРАЧНО?

6 февруари 2015

Прозрачността на процеса на вземане на решения е от ключово значение за възстановяването на общественото доверие в политиката. Прозрачността на лобистката дейност позволява обществеността да получава информация (1) кой лобира пред лицата на публична длъжност; (2) по какви въпроси; (3) кога и по какви канали се извършва лобирането; (4) какви финансови средства се изразходват в този процес; (5) какъв е резултатът и ефектът от тези лобистки усилия?

Важно е и дали изискването за спазване на стандартите за прозрачност е гарантирано равнопоставено както за лицата, осъществяващи лобистка дейност, така и за съответните публични институции и лица на публична длъжност, пред които се лобира.

Правото на участие е крайъгълен камък на демократичния процес. А лобирането е един канал за участие, позволяващ на разнородни интереси да представят своите позиции пред публичните институции. Публичните политики и решения обаче трябва да бъдат балансирани, ефективни, рационални и да отразяват широкия публичен интерес, а това означава прозрачност и публичност на достъпа до процесите на вземане на решения и провеждане на публични политики.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз