Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

ЗАЩО Е ВАЖНО ЛОБИРАНЕТО ДА БЪДЕ ПОЧТЕНО?

6 февруари 2015

Прозрачността на лобистката дейност следва да е елемент от една по-широка рамка на почтеност на публичния сектор, която да ограничава рисковете от конфликт на интереси при вземането на ключови политически решения. Важно е да съществува надеждна и добре функционираща етична рамка, както за лобистите (и фирмите, осъществяващи такава дейност), така и за лицата и институциите, обект на лобистка дейност. Наред с товаизискването за спазване на стандартите за почтеност следва да е гарантирано равнопоставено както за лицата, осъществяващи лобистка дейност, така и за съответните публични институции и лица на публична длъжност, пред които се лобира.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз