Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Трансперънси Интернешънъл, заедно с още над 100 неправителствени организации подкрепи петиция за прозрачност на лобистката дейност в рамките на европейските институции

13 май 2015

На 11 май 2015 година ALTER-EU, неправителствена организация в защита напрозрачността на лобистката дейност и етичните стандарти, заедно с още над 100 международни организации от цяла Европа изпрати отворено писмо до заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс с настояване Европейската комисия да предпериеме строги и незабавни действия за създаване на високоефективен и правно обвързващ Регистър за прозрачност на лобистката дейност.

Според подписалите организации прозрачността на лобистката дейност е от решаващо значение за намаляване на влиянието на неправомерното лобиране и за гарантирането на по-добър баланс между корпоративни и обществени интереси в процеса на достъп и влияние върху вземането на решения в ЕС.

Организациите приветстват мерките, предприети от Комисията Юнкер за повишаване прозрачността на лобирането на ниво ЕС, включително забраната висши служители на Комисията да осъществяват контакти с нерегистрирани лобисти и публикуване на списък на проведените срещи с лобисти от страна на висшите служители на ЕК.

Същевременно сега действащият Регистър за прозрачност в ЕС има редица слабости. Той не е задължителен. Лобистите, които предпочитат да избегнат публичността, биха могли да го направят безпрепятствено. От друга страна, изискванията за оповестяване са твърде ограничени и не дават реална представа за това кои са лобистите в ЕС, за кого работят, какви са финансовите инструменти за влияние, по каквиконкретни въпроси и теми лобират.

 

Пълния текст на отвореното писмо можете да намерите тук.

http://alter-eu.org/sites/default/files/documents/ALTER-EU%20Timmermans%20NGO%20letter%2011.5.15.pdf

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз