Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Ресурси

МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА РАМКА

Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Доклад „Лобисти, управление, обществено доверие“, том 1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/lobbyists-governments-and-public-trust-volume-1_9789264073371-en#page1

 

Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Доклад „Лобисти, управление, обществено доверие“, том 2
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/lobbyists-governments-and-public-trust-volume-2_9789264084940-en#page1

 

Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Доклад „Лобисти, управление, обществено доверие“, том 3
http://www.oecd.org/gov/lobbyists-governments-and-public-trust-volume-3-9789264214224-en.htm

Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Принципи на прозрачност и почтеност на лобистката дейност
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf

Венецианска комисия. Доклад за ролята на извън-институционалните участници в демократичната система (лобиране)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282013%29011-e

Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО). Тринадесети общ доклад за дейността. Тематичен доклад „Лобиране и корупция“
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2013/Greco%282013%291_Gen.Act.Report2012_EN.pdf

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ALTER-EU. A Year of Broken Promises (Година на нарушените обещания)
http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/Broken_Promises_web.pdf

ALTER-EU. Rescue the Register Report (Доклад „Спасете Регистъра“)
http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/Rescue_the_Register_report_25June2013.pdf

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO). Taking Lobbying Public. The Transparency of Dutch Banks’ Lobbying Activities (Публичност на лобирането. Прозрачност на лобистката дейност на банковите институции в Нидерландия)
http://somo.nl/publications-en/Publication_4016

U4 Anti-Corruption Resource Centre. Influence of Interest Groups on Policy-Making (Влиянието на групите по интереси върху провеждането на политики)
http://www.u4.no/publications/influence-of-interest-groups-on-policy-making/

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз