Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Проектът

Проектът „Светлина върху лобистката дейност в България“ е инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на ноември 2013 година с финансовата подкрепа на Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни работи на Европейската комисия. Той има за цел да оцени степента на прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху процесите на вземане на решения в България.

Проектът е част от инициативата Lifting the Lid on Lobbying на световната мрежа за борба с корупцията Transparency International, която обхваща 19 европейски държави: Австрия, България, Кипър, Република Чехия, Естония, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Холандия и Обединеното кралство.

Целта на проекта е:

  • да направи оценка на нормативната рамка, политики и практики по отношение на лобистката дейност в България;
  • да представи рисковете, свързани с липсата на контрол върху лобистката дейност;
  • да очертае позитивните практики по отношение на представителството на интереси в България;
  • да предложи препоръки за повишаване на прозрачността, почтеността и равнопоставеността на влиянието върху процесите на вземане на решения в България.
  • да стимулира експертен дебат за необходимостта от адекватни инструменти, които насърчават прозрачността и почтеността на лобистката дейност.

На 16 декември 2014 година Асоциация „Прозрачност без граници” представи националния доклад за България „Лобирането в България: интереси, влияние, политика“, разработен в рамките на инициативата. През 2015 година се очаква публикуването на сравнителното изследване на Transparency International върху лобистката дейност в Европа. През следващите месеци ще бъдат организирани и поредица от работни срещи и дискусии по проблемите на прозрачността, почтеността и равнопоставеността на участието в процесите на вземане на решения в България.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз