Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Комисията предлага задължителен Регистър за прозрачност за всички институции на ЕС

28 септември 2016

Комисията предлага междуинституционално споразумение, чрез което да бъде създадена система, осигуряваща прозрачност на лобистките дейности. За основа ще се използва съществуващият доброволен Регистър за прозрачност на Парламента и Комисията. Комисията предлага и за трите институции — включително Съвета — за първи път да се прилагат едни и същи минимални стандарти. Съгласно предложенията участието в срещи с лицата, отговорни за вземането на решения в трите институции, ще бъде обвързано с условието за предварителна регистрация в Регистъра за прозрачност.

Предложение е опит и да се изясни кои дейности и образувания попадат в приложното поле на Регистъра и засилва мониторинга и ефективното прилагане на правилата на Кодекса за поведение на лобистите, който е част от Регистъра. ЕК твърди, че чрез предложението данните в Регистъра се опростяват, а качеството им се повишава благодарение на оптимизирани изисквания за тяхното въвеждане и по-строг контрол на качеството. Регистрираните субекти, които не съблюдават Кодекса на поведение, могат да бъдат временно лишени от възможност да поддържат отношения с институциите или да бъдат заличени от Регистъра.

Същевременно според оценка на Европейския офис на Transparency International предложението на Комисията е скромно и козметично. Според неправителствената организация основната опозиция срещу реформата идва от Европейския парламент и от Съвета на ЕС. Националните правителства до момента не са се включили в доброволния регистър, а ЕП отлага разглеждането на доклада си за прозрачност, предварително насрочено за 12 септември.

Повече информация за предложението на ЕК можете да намерите тук.

Позицията на Европейския офис на Transparency International е достъпна тук.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз