Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Европейският омбудсман отправя запитване към Европейската комисия относно принципите на сформиране на експертни групи към ЕК

27 януари 2015

Запитването, което европейският омбудсман отправя към ЕК по своя инициатива, има за цел повишаване на прозрачността и конструктивна подкрепа за усилията по постигане на по-балансиран състав на консултативните експертни групи към Комисията.

Според Омбудсмана постигането на балансирано представителство на интереси в експертните групи към ЕК е сложна и комплексна задача, но същевременно ключовата роля, която тези консултативни звена имат в процеса на разработване на европейското законодателство и политики налагат строг контрол и публичност, както и доверие в тяхната работа.

Омбудсманът препоръчва приемане на задължителен нормативен инструмент, който да урежда правилата за сформиране на експертни групи към ЕК, под формата на Решение на ЕК. Комисията следва също така да публикува покана за участие преди сформирането на подобни консултативни звена, както и да създаде единен електронен портал за кандидатстване. Препоръчва се също по-ефективно използване на Регистъра за прозрачност (Transparency Register) присформираненасъставанаекспертнитегрупи. Вписването в Регистъракъммомента е задължителноусловиезаучастие в някои експертни групи към ЕК, но използването му следва да се разшири.

Омбудсманът призовава ЕК да отговори на отправеното запитване в срок до 30 април 2015 година.

Запитването на европейския омбудсман по отношение на състава на експертните групи към Европейската комисия идва в момент, когато европейските институции преосмислят политиката си по отношение прозрачността и почтеността на влиянията върху политическия процес на ниво ЕС и необходимостта от укрепване на инструментите за публичност на лобистката дейност.

Пълният текст на запитването на европейския омбудсман (на английски език) можете да прочетете тук:

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58861/html.bookmark

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз