Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Европейският омбудсман настоява за прозрачност на процедурите по триалог

29 юли 2016

Европейският омбудсман, Емили О‘Райли настоява Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия да повишат прозрачността във вземането на решения в ЕС, като публикуват ключови документи, които имат отношение към техните неформални преговори („триалози“). Тези документи включват например календари на триалозите, резюмета на дневния ред, позиции на съзаконодателите относно предложенията, отправени от Комисията, както и имената на вземащите решения участници в триалозите.  Документацията, която проследява главните етапи на процеса, следва да бъде публикувана възможно най-скоро след края на преговорите.

Омбудсманът предлага институциите да предоставят списъците на документи, внесени по време на преговорите в триалозите, за да бъде улеснен публичният достъп. Също така, институциите трябва да създадат единна и лесна за употреба база данни, в която да бъде публикувана горепосочената информация, касаеща триалозите.

Пълният текст на прессъобщението е достъпен тук (на английски език).

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз