Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за ефективни мерки за ограничаване на неправомерните влияния върху политическия и икономическия живот на страната

2 февруари 2015

В писмо до междуведомствена работна група за разработване на проект на Стратегически насоки за противодействие и превенция на корупцията 2015-2020 година,Асоциация „Прозрачност без граници“ българското национално представителство на международната коалиция за борба с корупциятаTransparency International, настоява за включване в стратегическия документ на мерки за:

  • противодействие на политическата корупция и злоупотребите в рамките на изборния процес (включително мерки за стриктно прилагане на законодателството относно финансирането на политическата дейност и на предизборни кампании; прекъсване на механизмите за контрол и манипулиране на изборните резултати на ниво секционните комисии; прекъсване на механизмите за контрол и натиск върху избирателите, породени от икономическа зависимост; гаранции срещу обвързаност на правоохранителните органи на местно ниво и политически лица, заинтересувани от изхода на изборния процес);
  • ограничаване на неправомерните влияния както върху политическия, така и върху икономическия живот на страната и за възстановяване на общественото доверие в държавните институции (включително мерки по изграждане на всички компоненти на етичната инфраструктура, инструменти за прозрачност и почтеност на лобистката дейност);
  • ефективното прилагане на антикорупционното законодателство (включително развитие на капацитета, правомощията, независимостта и публичната отчетност и прозрачност на контролните органи във всички сектори; координация на анти-корупционните действия; защита на лицата, сигнализиращи за нередности);
  • ефективен контрол и проверки на декларациите за имущество и декларациите за конфликт на интереси на лицата, заемащи публични длъжности;
  • преодоляване на установените дефицити в процеса на отнемане на незаконно придобито имущество , включително мерки за повишаване капацитета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и за ефективно разпореждане и управление на отнетото имущество.

Специално внимание беше отделено на необходимостта от приемането на план с конкретни мерки, без които Стратегията не би имала практически ефект.

Предложените мерки се основават наопита на екипа на Асоциацията в изследване и противодействие на политическата корупция, както и на сравнителните проучванияна Transparency Internationalкато Националната система за почтеност, Индекса за възприятия на корупцията, Световния корупционен барометър, наблюдение върху прилагането и изпълнението на Конвенцията на ООН срещу корупцията, мониторинг върху отнемането на незаконно придобито имущество в Европа и други.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще проследи процеса на приемане и изпълнение на Стратегическите насоки за противодействие и превенция на корупцията 2015-2020 година.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз